Kliko për të parë statutin e plotë në pdf..
STATUTI I UNIVERSITETIN "FAN S. NOLI" KORÇË
 

PËRMBAJTJA

KREU I ........................................................................................................................... 5

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME ............................................................................ 5

Neni 1.Të përgjithshme .................................................................................................... 5

Neni 2.Misioni dhe Vizioni.............................................................................................. 5

Neni 3.Parime organizative.Liria akademike dhe autonomia .......................................... 6

KREU II .......................................................................................................................... 7

UNIVERSITETI I KORÇËS - STRUKTURA ORGANIZATIVE, TË DREJTA               

DHE DETYRIME .......................................................................................................... 7

Neni 4.A. STRUKTURA ORGANIZATIVE (Universiteti) ........................................... 7

Neni 5.B. ORGANIZIMI I BRENDSHËM (Njësitë kryesore) ....................................... 9

Neni 6.Njësitë bazë .......................................................................................................... 9

Neni 7.Strukturat ndihmësakademike ............................................................................ 10

Neni 8. Strukturat Akademike ……………………………………………………………11

KREU III ...................................................................................................................... 12

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” – ORGANIZIMI DHE DREJTIMI AKADEMIK

Neni 9.Organet Kolegjiale dhe Autoritetet Drejtuese .................................................... 12

Neni 10.Senati Akademik .............................................................................................. 12

Neni 11.Funksionet e Senatit Akademik ....................................................................... 13

Neni 12.Mbarimi i mandatit të anëtarit të Senatit Akademik ........................................ 15

Neni 13.Rektori .............................................................................................................. 15

Neni 14.Zëvendësrektori/ët ............................................................................................ 16

Neni 15.Përgjegjësitë dhe kompetencat e zëvendësrektorëve ....................................... 17

Neni 16.Largimi nga detyra i zëvendësrektorëve .......................................................... 17

Neni 17.Rektorati ........................................................................................................... 17

Neni 18.Dekani .............................................................................................................. 18

Neni 19.Zëvendësdekani ................................................................................................ 19

Neni 20.Dekanati ........................................................................................................... 20

Neni 21.Drejtuesi i Njësisë Bazë ................................................................................... 20

Neni 22.Drejtuesi i Grupit mësimor dhe kërkimor ........................................................ 22

Neni 23.Këshilli i Etikës ................................................................................................ 22

Neni 24.Bordi Këshillimor............................................................................................. 23

Neni 25.Komisionet e Përhershme ................................................................................ 23

KREU IV....................................................................................................................... 23

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI I KORÇËS, ORGANIZIMI DHE DREJTIMI

ADMINISTRATIV ...................................................................................................... 23

Neni 26.Krijimi dhe përbërja e Bordit të Administrimit ................................................ 23

Neni 27.Funksionet e Bordit të Administrimit .............................................................. 24

Neni 28.Mbarimi i parakohshëm i mandatit të anëtarit të Bordit të Administrimit ....... 24

Neni 29.Përzgjedhja dhe statusi i Administratorit të UK-së .......................................... 25

Neni 30.Funksionet e Administratorit të UK-së ............................................................ 25

Neni 31.Përzgjedhja dhe  Statusi i Administratorit të Njësisë Kryesore ....................... 26

Neni 32.Funksionet e administratorit të Njësisë Kryesore ............................................ 26

KREU V ........................................................................................................................ 27

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” - PERSONELI AKADEMIK, NDIHMËS

AKADEMIK DHE ADMINISTRATIV ..................................................................... 27

Neni 33.Të përgjithshme ................................................................................................ 27

Neni 34.Statusi dhe trajtimi i veçantë i personelit akademik......................................... 27

Neni 35.Të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e personelit akademik ............................. 29

Neni 36.Kategoritë e personelit akademik ..................................................................... 29

Neni 37.Titujt dhe vlerësimet e tjera.............................................................................. 30

Neni 38.Personeli akademik i ftuar ................................................................................ 30

Neni 39.Viti akademik sabatik ....................................................................................... 31

Neni 40.Punësimi i personelit akademik ....................................................................... 31

Neni 41.Kohëzgjatja e punësimit të personelit akademik .............................................. 31

Neni 42.Masat disiplinore për personelin akademik ...................................................... 32

Neni 43.Personeli ndihmësakademik ............................................................................. 32

Neni 44.Personeli administrativ ..................................................................................... 33

Neni 45.Zgjidhja e kontratës së punës ........................................................................... 33

KREU VI....................................................................................................................... 34

PROGRAMET E STUDIMIT DHE ORGANIZIMI I TYRE ................................. 34

Neni 46.Format e studimeve dhe pranimi i studentëve.................................................. 34

Neni 47.Programet e studimit në UK ............................................................................. 34

Neni 48.Programet e studimit me karakter professional ................................................ 34

Neni 49.Programet e Ciklit të Parë të Studimeve .......................................................... 35

Neni 50.Pranimi në Ciklin e Parë të Studimeve ............................................................ 35

Neni 51.Programet e Ciklit të Dytë të Studimeve.......................................................... 35

Neni 52.Pranimi në Programet e Ciklit të Dytë të Studimeve ....................................... 36

Neni 53.Cikli i Tretë i Studimeve (Studimet e doktoratës) ........................................... 36

Neni 54.Pranimi në Studimet e Doktoratës.................................................................... 37

Neni 55.Programet e përbashkëta të studimit ................................................................ 37

Neni 56.Programet e studimeve të formimit të vazhduar .............................................. 37

Neni 57.Programet e studimit në fushën e mësuesisë .................................................... 38

Neni 58.Ndjekja e një programi të dytë studimi ............................................................ 38

Neni 59.Viti akademik dhe organizimi i mësimdhënies ................................................ 38

Neni 60.Gjuha e studimeve ............................................................................................ 39

Neni 61.Transferimi i Studimeve ................................................................................... 39

Neni 62.Kohëzgjatja e studimeve .................................................................................. 40

Neni 63.Lëshimi i diplomave, certifikatave dhe suplementi i diplomës........................ 40

KREU VII ..................................................................................................................... 40

KËRKIMI DHE VEPRIMTARIA SHKENCORE .................................................. 40

Neni 64.Kërkimi shkencor dhe zhvillimi në UK ........................................................... 40

Neni 65.Veprimtaritë kërkimore në UK ........................................................................ 41

Neni 66.Planifikimi dhe vlerësimi i veprimtarive kërkimore ........................................ 42

KREU VIII ................................................................................................................... 42

STUDENTËT, TË DREJTAT, DETYRIMET DHE TË DHËNAT PËR TA ........ 42

Neni 67.Fitimi, pezullimi dhe humbja e statusit të studentit ......................................... 42

Neni 68.Të drejtat dhe detyrimet e studentit .................................................................. 42

Neni 69.Këshillat e Studentëve ...................................................................................... 43

Neni 70.Masat disiplinore për studentët ........................................................................ 43

Neni 71.Dokumentacioni i procesit mësimor ................................................................ 44

Neni 72.Baza e të dhënave të studentëve ....................................................................... 44

KREU IX....................................................................................................................... 44

SIGURIMI I CILËSISË .............................................................................................. 44

Neni 73.Organizimi strukturor ....................................................................................... 44

Neni 74.Sigurimi i Cilësisë ............................................................................................ 45

KREU X ........................................................................................................................ 45

PRONAT DHE FINANCIMI I UK-së, MARRËDHËNIET ADMINISTRATIVE     

DHE FINANCIARE .................................................................................................... 45

Neni 75.Pronat e paluajtshme të UK-së ......................................................................... 45
Neni 76.Financimi i UK-së ............................................................................................ 46

Neni 77.Autonomia financiare e UK-së......................................................................... 46

Neni 78.Burimet e financimit të UK-së ......................................................................... 46

Neni 79. Shpërndarja e fondeve nga buxheti i shtetit .................................................... 46

Neni 80.Granti i politikave të zhvillimit ........................................................................ 47

Neni 81.Granti i mësimdhënies ...................................................................................... 47

Neni 82.Granti i punës kërkimore-shkencore ................................................................ 48

Neni 83.Administrimi i çështjeve financiare ................................................................. 48

Neni 84.Marrëdhëniet financiare ................................................................................... 48

Neni 85.Kontrolli dhe auditimi ...................................................................................... 48

KREU XI....................................................................................................................... 49

PROCEDURAT ZGJEDHORE ................................................................................. 49

Neni 86.Asambleja e personelit akademik ..................................................................... 49

Neni 87.Procedura të zgjedhjeve në UK ........................................................................ 49

KREU XII ..................................................................................................................... 49

DISPOZITA TË FUNDIT ............................................................................................. 49

Neni 88.Vula & Stema ................................................................................................... 50

Neni 89.Simbolet ........................................................................................................... 50

Neni 90.Miratimi i rregulloreve ..................................................................................... 50

Neni 91.Hyrja në fuqi .................................................................................................... 50

Neni 92.Dispozita kalimtare............................................................................................50

ANEKSE:.......................................................................................................................51  

 

Per tu njohur hollesisht me statusin e universitetit... Kliko këtu