Sektori Juridik dhe Arkiv Protokollit


(CV) Znj. Erina Zorba - Përgjegjës

(CV) Znj. Fiqnete Ago - Specialist i Arkivit

(CV) Znj. Eralda Tasho - Specialist i Protokollit