Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Pjesëmarrje në Konferenca

PJESËMARRJE NË KONFERENCA KOMBËTARE / NDËRKOMBËTARE.

Konferenca ndërkombëtare.

  1. Minga, A; Zerelli, F; 1st Conference on Economic Sciences. Proceedings of the Conference (October 20, 2017). Premier Publishing s.r.o. “Assessing Factors Of Income In Apple Productions In Korca Area – An Econometric Approach”Vienna Prague. ISBN–13 978-1-77192-369-9; ISBN–10 1-77192-369-5
  2. Lipi, K; Koti, S; Minga, A; Conference. Contemporary problems of intergenerational relations and pension system; a theoretical and empirical perspective. 19-20 April 2018 Lodz, Poland ISBN 978-83-7283-900-8
  3. KARAKTERIZIMI DHE KLASIFIKIMI I TOKAVE ORGANIKE TË FUSHËS SË MALIQIT, KORÇË.1Avni Spaholli,2Fran Gjoka, 1Gjergji Mero,1Ylli Shahinlli. Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Zhvillimet ndërrajonale në fokus të studimeve gjeografike, historike, socio-ekonomike dhe kulturore” Korçë, 3 nëntor 2017
  4. Irena Kallço:  Internacional conferece Agricluture and Life Sciences 7-9 Maj 2018
  5. Prof.as.dr.BESNIK SKENDERASI

1.Konferencë ndërkombëtare: Pjesmarrje.Fondet e bashkimit europian dhe roli i AER në to. 21 06.2018. Korçë. Organizuar nga Assembly of European Regions (AER) dhe Këshilli i Qarkut Korçë.

2.”Teaching and Learning- Competence-based Higher Education Curriculum”,të organizuar nga Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë. 29.09.2017.

3.Parlamenti i Parë Rural Shqiptar. Organizuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) në partneritet me Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT). 28-30 Shtator 2017

4. Qasja e re e mbeshtetjes ne bujqesi dhe siguria ushqimore. Konferenca kombetare e bujqesise: Organizuar nga ministria e bujqesise. Tirane 11 dhjetor 2017.

6. Prof.as.dr.Gjergji Papa

1. Konferencë ndërkombëtare: Pjesmarrje.Fondet e bashkimit europian dhe roli i AER në to. 21 06.2018. Korçë. Organizuar nga Assembly of European Regions (AER) dhe Këshilli i Qarkut Korçë.

2 .Parlamenti i Parë Rural Shqiptar. Organizuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) në partneritet me Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT). 28-30 Shtator 2017.

7.Prof.as.dr.Nevruz Zeka

           1.Konferencë ndërkombëtare: Pjesmarrje.Fondet e bashkimit europian dhe roli i AER në to. 21 06.2018. Korçë. Organizuar nga Assembly of European Regions (AER) dhe Këshilli i Qarkut Korçë.

            2.Parlamenti i Parë Rural Shqiptar. Organizuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) në partneritet me Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT). 28-30 Shtator 2017.

8.Prof.as.dr.Nikollaq Roshanji

             1. Konferencë ndërkombëtare: Pjesmarrje.Fondet e bashkimit europian dhe roli i AER në to. 21 06.2018. Korçë. Organizuar nga Assembly of European Regions (AER) dhe Këshilli i Qarkut Korçë.

             2. Parlamenti i Parë Rural Shqiptar. Organizuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) në partneritet me Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT). 28-30 Shtator 2017.

 

9.Prof.as.dr.Robert Naci

              1.Konferencë ndërkombëtare: Pjesmarrje.Fondet e bashkimit europian dhe roli i AER në to. 21 06.2018. Korçë. Organizuar nga Assembly of European Regions (AER) dhe Këshilli i Qarkut Korçë.

              2.Parlamenti i Parë Rural Shqiptar. Organizuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) në partneritet me Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT). 28-30 Shtator

 

Konferenca kombëtare.

1.Ilir Nicko: Konferenca e I-re Kombetare ne Agropylltari. Tirane, 11 Korrik 2018. “Agropylltaria dhe Sherbimi Keshellimor, Rajoni i Korces, gjetje dhe propozime”.

 

PJESMARRJE NË SEMINARE.

. Seminare Kombëtare.

1. “Diskutim shkencor për problemet e ujitjes dhe kullimit në Fushën e Maliqit” Organizuar nga Prefektura e Korçës.Vendi; Universiteti “Fan S. Noli”    Spaholli. A

Korçë, 27 Prill 2018.

2. “Fondet e Bashkimit Europian dhe roli i AER në to”.

Universiteti  “Fan S. Noli” , Amfiteatri “Teodor Laço” Spaholli. A, Korçë  21.06.2018

3. “Diskutim rreth problematikave të konstatuara dhe masave të marra për Sezonin Turistik Veror 2018 Qarku Korçë”. Takim i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit organizuar nga Prefekti i Qarkut Korçë në Bashkinë.Spaholli. A Pustec më 28.06.2018.

4.“Teknologjia e pasvjeljes se mollës, Zvirinë, Polenë, Pojan” 10,15, 20, 22, 23 Shtator 2018. I.Niçko

 

Prof.as.dr.BESNIK SKENDERASI

1.HERE (High Education Reform Expert) “Rivlerësimi i programeve të studimit: Lidhja midis lëndës mësimore dhe rezultateve të të nxënit”. Organizuar nga Zyra Erasmus + në partneritet me Universitetin “Fan S.Noli”. Tema “Hartëzimi kurrikular”. Tetor 2017.

2.Referim “Overview on agricultural crop protection, typical local products and environmental protection. Introduction with new technologies”, në seminarin me temë :”Youth employment in rural areas of prespa Region-challenges and possibilities”

Organizuar nga Fondacioni Agrinet dhe SWGRRD, ABD Programe, German cooperation, GIZ dhe universiteti i Korçës. 17-18.11.2017. Korçë.

3. Menaxhimi i integruar i semundjeve dhe demtuesve ne pemtari dhe siguria ushqimore. Seminar trajnimi me grupe të fermerëve në kuadër të projektit SARED, organizuar nga Adad malore,  27-29 nentor  2017 në Vranisht, Bilisht,  Mollaj, Polene, Zvirine, Golloberde.

4. “Lidhja e aktorëve dhe nismave vendore për praktika të qëndrueshme në zhvillimin rural”, organizuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) dhe Organizata AgriNet Albania  Takimin Rajonal. 11 Korrik 2018, Pogradec, Shqipëri

 

Prof.dr.ROBERT DAMO

1. Marrja e mostrave të tokës dhe plehërimi i mollës. Seminar trajnimi me grupin bërthamë të fermerëve të mollës në Polenë, organizuar nga Nucleus Albania. 24 nëntor 2017 në Polenë (Korçë).

2. Plehërimi i kumbullës. Seminar trajnimi me grupin bërthamë të fermerëve të bimëve të arave në Orman, organizuar nga Nucleus Albania. Gjonomath, (Korçë), 30 janar 2018.    

3. Plehrat me veprim të ngadalshëm me inhibitorë. Seminar trajnimi me fermerë organizuar nga Bashkia e Maliqit. Zëmblak, 19 Prill, 2018.

4. Programe për të ushqyerit të kulturave mollës, kumbullës patates dhe qepës. Skeda për grupet bërthamë të fermerëve të organizuara nga Nucleus Albania. Prill, 2018.

 

Prof.as.dr. GJERGJI PAPA

1.HERE (High Education Reform Expert) “Rivlerësimi i programeve të studimit: Lidhja midis lëndës mësimore dhe rezultateve të të nxënit”. Organizuar nga Zyra Erasmus + në partneritet me Universitetin “Fan S.Noli”. Tema “Hartëzimi kurrikular”. Tetor 2017.

 

Prof.as.dr. NEVRUZ ZEKA

1.HERE (High Education Reform Expert) “Rivlerësimi i programeve të studimit: Lidhja midis lëndës mësimore dhe rezultateve të të nxënit”. Organizuar nga Zyra Erasmus + në partneritet me Universitetin “Fan S.Noli”. Tema “Hartëzimi kurrikular”. Tetor 2017.

 

Prof.as.dr. NIKOLLAQ ROSHANJI

1.HERE (High Education Reform Expert) “Rivlerësimi i programeve të studimit: Lidhja midis lëndës mësimore dhe rezultateve të të nxënit”. Organizuar nga Zyra Erasmus + në partneritet me Universitetin “Fan S.Noli”. Tema “Hartëzimi kurrikular”. Tetor 2017.

 

Prof.as.dr. ROBERT NAÇI

1.HERE (High Education Reform Expert) “Rivlerësimi i programeve të studimit: Lidhja midis lëndës mësimore dhe rezultateve të të nxënit”. Organizuar nga Zyra Erasmus + në partneritet me Universitetin “Fan S.Noli”. Tema “Hartëzimi kurrikular”. Tetor 2017