Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

PARANDALIMI I RADIKALIZMIT DHE EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM ËSHTË QËLLIMI I MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT TË LIDHUR MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” DHE QENDRËS SË KOORDINIMIT KUNDËR EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Në datën 26 prill 2023, në mjediset e Rektoratit u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Universiteti “Fan S. Noli” dhe Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH) me qëllim Parandalimin e Radikalizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm.

Gjatë takimit ku ishin të pranishëm përfaqësues nga të dy palët, zëvendësrektori për shkencën dhe projektet në Universitetin “Fan S. Noli”, dr. Benita Stavre nënvizoi rëndësinë e përcaktimit të disa prej fushave prioritare për ta filluar këtë bashkëpunim, gjë të cilën e vlerësuan edhe znj. Alba Çela, drejtore Ekzekutive, Instituti i Studimeve Ndërkombëtare dhe znj. Fatilda Smajlaj, Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.

Po gjatë takimit të pranishmit shprehën gatishmërinë për bashkëpunimin dhe kontributin në rritjen e ndërgjegjësimit mbi format e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm; njohjen, hulumtimin dhe promovimin te studentët të vlerave të tolerancës, paqes dhe bashkëjetesës së komuniteteve me diversitet kulturor, etnik, fetar etj; njohjen dhe formimin profesional të kandidatëve për ushtrimin e profesionit të mësuesit, psikologut, punonjësit social, juristit, administratës publike, gazetarisë, përmes gjetjeve të veprimtarive kërkimore-shkencore, mbi identifikimin e individëve dhe faktorët që nxisin radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm në komunitet; praktikave studentore pranë QKEDH-së etj.

Leave a Reply