TARIFAT E PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË UNIVERSITETIT "FAN S. NOLI" PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

 

Tarifat vjetore të shkollimit për çdo program studimi të ciklit të parë (BACHELOR)

  Tarifa vjetore për program të parë Tarifa vjetore për program të  dytë
Gjuhë-Letërsi 10,000 111,812
Gjuhë dhe kulturë frënge 10,000 135,730
Gjuhë Angleze 10,000 111,812
Mësuesi për Arsimin Fillor 10,000 111,812
Mësuesi për Arsimin Parashkollor 10,000 111,812
Histori-Gjeografi 10,000 111,812
Filozogi-Sociologji 10,000 111,812
Matematikë-Fizikë 10,000 111,812
Matematikë-Informatikë 10,000 111,812
Biologji-Kimi 10,000 111,812
Teknologji-Informacioni 10,000 111,812
Infermeri e Përgjithshme 10,000 233,916
Mami (Infermier) 10,000 233,916
Administrim dhe Politika Sociale 10,000 233,916
Financë - Kontabilitet 10,000 86,374
Menaxhim 10,000 86,374
Administrim Biznesi në Marketing 10,000 86,374
Administrim Biznesi në Turizëm 10,000 86,374
 Agroushqim 10,000 86,374
Menaxhim Agrobiznesi 10,000 86,374
Inxhinieri Agronomike 10,000 86,374
Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 10,000 86,374
Biznes dhe Tregti 10, 000 86,374
Informatikë Biznesi 10, 000 86,374
Ekonomiks 10, 000 86,374

Tarifat vjetore të shkollimit për programet e studimit të karaterit profesional 2-vjeçar  pas arsimit të mesëm

Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme 10,000 ...
Menaxhim Biznesi Bujqësor 10,000 ...
Teknika e prodhimit të farave dhe fidanëve 10,000 ...
Menaxhim veterinar 10,000 ...
Shërbim Social  10,000 ...
Mbështetës zyre për komunikim, bibliotekë dhe arkiv 10,000 ...
Asistent Menaxher 10,000 ...

Tarifat vjetore të shkollimit për programet e ciklit të dytë "MASTER PROFESIONAL"

  Tarifa për kredit për program të parë Tarifa për kredit për program të  dytë
“Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë në “Gjuhë-Letërsi” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë në “Gjuhë Angleze” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë në Histori-Gjeografi” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin Fillor” 1,000 1,200
“Mësimdhënie për mësuesit e shkollave profesionale” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm në “Filozofi dhe Shkenca Sociale” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm në “Matematikë dhe Informatikë-Fizikë” 1,000 1,200
“Mësues për Arsimin e Mesëm në “Biologji-Kimi” 1,000 1,200
“Sistemet Moderne të Telekomunikacionit dhe Teknologjitë e Internetit” 1,000 1,200
Infermieristikë 1,000 1,200
Financë - Kontabilitet 1,000 1,200
Marketing 1,000 1,200
Turizëm 1,000 1,200
Administrim Biznesi 1,000 1,200
Zhvillim i integruar rural 1,000 1,200
Administrim Publik 1,000 1,200
Bankë dhe Sigurime 1,000 1,200
Inxhineri Agrare Profil Hortikulturë 1,000 1,200
Cilësia dhe Siguria Ushqimore 1,000 1,200
Guidë Turistike 1,000 1,200

Tarifat vjetore të shkollimit për programet e ciklit të dytë "MASTER I SHKENCAVE"

Filozofi-Sociale 1,250 1,500
Financë 1,250 1,500
Administrim biznesi në Turizëm dhe Mikpritje 1,250 1,500
Mjekësi e Bimëve 1,250 1,500
Kulturë, Media dhe Editim 1,250 1,500
     
     
* Shënim: Studentët përsëritës në programet e ciklit të dytë  do të paguajnë të njëjtën tarifë për kredit, njësoj si studentët e rregullt.
* Programet e studimi me ngjyrë të verdhë janë aplikime të reja të dërguar pranë MASR për miratim