• HAPET NË UNIKO PROGRAMI MË I RI I STUDIMIT "BACHELOR" NË "EDUKIM FIZIK DHE SPORTE" - INTERVISTË ME REKTORIN E UNIVERSITETIT, PROF. DR. ALI JASHARI

  • UNIKO ZHVILLOI KONFERENCËN STUDENTORE ME TEMË: “GJITHËPËRFSHIRJA NË VEPRIM”

  • RRITJA E NOTËS MESATARE PËR PRANIMET NË UNIVERSITET - INTERVISTË ME REKTORIN E UNIKO PROF. DR. ALI JASHARI

  • “PRAKTIKA NDËRDISIPLINORE NË FORMIMIN E KOMPETENCAVE NË GHUHËN E HUAJ”–SIMPOZIUM I ORGANIZUAR NGA DEPARTAMENTI I GJUHËVE TË HUAJA NË BASHKËPUNIM ME DAR, KORÇË

  • PROF. DR. MIRCEA PERPELEA, AMBASADORI I RUMANISË NË SHQIPËRI, PREZANTOI NË UNIKO LIBRIN E TIJ “DUKE ARDHUR NË SHTËPI, NË EVROPË … NGA LINDJA”

Pages