RREGULLORE E ETIKËS E UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”  KORÇË

 

KREU I

Dispozita të përgjithshme

Kjo rregullore u hartua bazuar në nenin 17, pika 1, të ligjit nr. 9741, dt. 21. 05. 2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe në nenin 16, pikat 1, 3, 4 dhe 5,  të Statutit të Universitetit “Fan S. Noli” Korçë.

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të sjelljes në marrëdhëniet mes anëtarëve të Universitetit, i procedurës që do të ndiqet për trajtimin e shkeljeve të këtyre rregullave dhe i masave ndëshkuese që mund të merren në këto raste, si dhe i mënyrës së organizimit dhe funksionimit të Këshillit të Etikës.

 

KREU II

Rregulla të sjelljes

 

KREU III

Dispozita plotësuese

 

Për tu njohur më hollësisht rreth rregullores së etikës mund të klikoni..... këtu

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet