Programet dhe Rregulloret e Studimeve

- Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Bujqësisë  jep diploma " Bachelor " për programet e studimit :

Agroushqim

Menaxhim Agrobiznesi

Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë

Inxhinieri Agronomike

 

- Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Bujqësisë jep diplomë " Master profesional " për programin e studimit :

Zhvillim i Integruar Rural 

Cilësia dhe Siguria Ushqimore

Inxhinieri Agrare, Profili Hortikulturë

 

- Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Bujqësisë jep diplomë profesionale për programet profesionale 2-vjeçare të studimit:

Menaxhim Biznesi Bujqësor

Menaxhim Veterinar

Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve