Në bazë të RREGULLORES SË STUDIMEVE TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORҪË

 
Neni 10 
 
Pranimi në Ciklin e parë të studimeve 
 
1.Çdo person që ka përfunduar me sukses Maturën Shtetërore, ka të drejtë të kandidojë për t’u pranuar në ciklin e parë të studimeve të UK. 
2.Ciklin e parë të studimeve në UK mund ta ndjekin edhe studentë të huaj, bazuar në marrëveshjet dypalëshe ose shumëpalëshe.
3.Ciklin e parë të studimeve mund ta ndjekin edhe shtetas shqiptarë e të huaj që kanë përfunduar studimet e larta (program studimi i dytë), kundrejt pagimit të tarifës së caktuar. 
4. UK, si institucion i arsimit të lartë, ka të drejtë të propozojë kritere të veçanta për përzgjedhjen e kandidatëve, të cilët kanë mbaruar Maturën Shtetërore, për t’u pranuar në ciklin e parë të studimeve. Këto kritere shqyrtohen dhe vlerësohen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në këshillim me Konferencën e Rektorëve dhe Këshillin e Arsimit të Lartë dhe Shkencës dhe, mbi këtë bazë, ministri miraton, me udhëzim, kriteret dhe procedurat e pranimit në ciklin e parë të studimeve. 
 
Neni 11 
 
Pranimi në Ciklin e dytë të studimeve 
 
1.Kanë të drejtë të aplikojnë për t’u regjistruar në programin e studimeve për fitimin e Diplomës universitare “Master i Shkencave” kandidatë që kanë përfunduar një program studimi të Ciklit të Parë, si dhe plotësojnë standardet akademike të kritereve të pranimit të përcaktuara në rregulloret mesimore te programeve të studimit të çdo fakulteti. Kriteret akademike duhet të mbajnë parasysh meritën e kandidatëve. 
2. Kanë të drejtë të aplikojnë për t’u regjistruar në programin e studimeve për fitimin e Diplomës “Master Profesional” individë që kanë përfunduar, të paktën, një program studimi të Ciklit të Parë, si dhe plotësojnë kriteret akademike të pranimit të përcaktuara në rregulloren mësimore të programit të studimit “Master Profesional”. Kriteret akademike duhet të mbajnë parasysh meritën e kandidatëve. 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet