NJËSIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË

 

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Njësia e Sigurimit të Brendshëm  të Cilësisë (NJSBC) u fut në strukturën e Universitetit si një njësi e re, pas miratimit që bëri Këshilli i Administrimit të Universitetit “Fan S. Noli” me Vendimin Nr.2 dt. 06.05.2008. Senati i Universitetit me Vendimin nr. 33, datë 17.11.2009 vendosi ngritjen e kësaj njësie si dhe përbërjen e saj. Ajo funksionon në zbatim të Nenit 103 në Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” si dhe sipas  kritereve të përcaktuara në Nenit 73 dhe 74 të Kreut IX “Sigurimi i Cilësisë” të Statutit të Universitetit “Fan S. Noli”.  Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë ka në përbërje të saj një koordinator nga çdo njësi kryesore. Pranë çdo njësie kryesore ngrihet Grupi i Vlerësimit të Brendshëm me përfaqësim nga çdo njësi bazë dhe nga organizimet studentore.

NJSBC mbështet dhe ofron ekspertizë. Anëtarët e saj vizitojnë rregullisht çdo fakultet dhe çdo departament dhe ftohen nga ta që të ofrojnë ekspertizë në zhvillimin e proceseve përkatëse të sigurimit të cilësisë. Në veçanti, ekspertiza përqëndrohet në zbatimin e mekanizmave për sigurimin e cilësisë në mësimdhënie, vlerësim dhe përfshirjen e studentëve në procesin e të nxënit. NJSBC bashkërendon komunikimin midis strukturave të ndryshme, veçanërisht kur procesi i delegohet fakulteteve ose kur ka një proces vlerësimi që është i organizuar nga Universiteti. Ky rol bashkërendues shtrihet në njësi të tjera në Universitet kur procesi ka të bëjë me zhvillimin e personelit dhe mbledhjen/analizën e të dhënave institucionale.

NJSBC interpreton detyrimet kombëtare dhe evropiane të sigurimit të cilësisë, në mënyrë që t’i përshtatë ato në kontekstin institucional. Kështu, anëtarët e NJSBC-së garantojnë që këto detyrime kombëtare dhe evropiane të njihen dhe të përfshihen nga universiteti. NJSBC monitoron duke ofruar udhëzime, duke mbledhur informacione dhe duke evidentuar probleme të cilat i përcjell në njësitë përgjegjëse për zgjidhje. NJSBC administron, organizon dhe përgatit vizita të vlerësimit të jashtëm ose fton ekspertë të jashtëm për të trajnuar stafin që merret me vlerësimin e brendshëm.
 


PLANI I VEPRIMIT PËR ZHVILLIMIN E SONDAZHIT KOMBËTAR TË STUDENTËVE

MANUALI I CILËSISË - UNIKO

KALENDARI I VEPRIMTARIVE

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

 

RAPORTE TË VLERËSIMIT TË BRENDSHËM

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

RAPORT PYETËSORI PËR MËSIMIN ONLINE - NËNTOR 2020

RAPORT PYETËSORI PËR MËSIMIN ONLINE - DHJETOR-JANAR 2021

 

NJËSITË E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË SIPAS FAKULTETEVE

FAKULTETI I BUJQËSISË:

Prof. as. dr. Gjergji Papa (Përgjegjës)                          

Msc. Aldona Minga                                         

Dr. Sulltanë Ajçe                                                         

Student: Eleni Muska

FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË

Msc. Olger Brame (Përgjegjës)                                                

Dr. Suela Pici                                                  

Dr. Edlira Menkshi                                          

Doc. Marjela Burda                                         

Student: Elena Zoto

FAKULTETI I EKONOMISË:

Msc. Aida Mosko  (Përgjegjës)                                                            

Prof. as. dr. Oriola Theodhori                           

Doc. dr. Marinela Teneqexhi                            

Studente: Edisnajda Shaholli

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE:

Dr. Maria Dojçe (Përgjegjës)                                                   

Msc. Blerina Çeliku                             

Msc. Blendi Baze                                                        

Dr. Desareda Mero                                                 

Studente: Klodiana Dhëmbi

           

Dr. Evis Kapurani                  (Sektori i Kurrikulave dhe Sigurimit të Cilësisë)    

* Përgjegjësit e Njësive të çdo fakulteti janë anëtarë të Njësisë së Brendshme të Sigurimit të Cilësisë në shkallë Universiteti

NJBSC NË SHKALLË UNIVERSITETI

Msc. Olger Brame                   

Prof. as. dr. Gjergji Papa

Msc. Aida Mosko

Dr. Maria Dojçe

Dr. Evis Kapurani                     (Sektori i Kurrikulave dhe Sigurimit të Cilësisë)

Sara Metanj                 (Studente)