NJËSIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË


  

SEKTORI I SIGURIMIT TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL

1. SSCVI-ja është pjesë përbërëse e strukturës organizative të UK-së, brenda DKVI-së. SSCVI-ja përfshin dy drejtime pune që janë pandashmërisht të lidhur me njëri-tjetrin: “Zhvillimin e Programeve Mësimore” dhe “Vlerësimin Institucional”. Në këtë kuadër, ky sektor vazhdon të menaxhojë një rrjet të Sigurimit të Cilësisë në shkallë fakulteti dhe universiteti, i cili funksionon i mirëkoordinuar si në nivelin bazë të infrastrukturës institucionale, ashtu edhe në menaxhimin e burimeve njerëzore.
 

2. SSCVI-ja ndjek në tërësi problemet që lidhen me përmbushjen e standardeve për sigurimin e cilësisë.
 

3. SSCVI-ja ndjek sigurimin e cilësisë, i cili përfshin kryesisht proceset e ndërmarra nga një institucion për arritjen e standardeve.
 

4. SSCVI-ja  ndjek kontrollin e cilësisë, i cili mat rritjen e cilësisë dhe synon ndërmarrjen e veprimeve dhe masave të përshtatshme për përmirësimin e vazhdueshëm të tyre.
Si i tillë, ai i shërben mirëmenaxhimit të sistemit të sigurimit të brendshëm të cilësisë dhe mbarëvajtjes së elementëve, njësive dhe strukturave të tij përbërëse në Universitetin “Fan S. Noli”.

 

5. Vlerësimi  i  cilësisë, (vlerësimi për akreditim institucional dhe vlerësimi për akreditim të programeve të studimit) realizohet në pesë fusha kryesore:

  • Vlerësimi i cilësisë së organizimit dhe menaxhimit të UK-së;
  • Vlerësimi i cilësisë së burimeve njerëzore;
  • Vlerësimi i kurrikulave;
  • Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies dhe veprimtarisë shkencore;
  • Vlerësimi i shërbimeve për studentët.

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com