SHPALLEN PROJEKTET FITUESE NË KUADËR TË PROJEKTIT “INNOVATION ECO-SYSTEM IN THE CBC AREA (CBCINNOV8)”

Në datën 19 shtator 2019, në Qendrën e Inovacionit pranë UNIKO u zhvillua një takim për vlerësimin e projektpropozimeve të hartuara nga studentët dhe të rinjtë e rajonit të Korçës, në kuadër të projektit “Innovation eco-system in the CBC area”. Anëtarët e grupit të punës, të përbërë nga përfaqësues të UNIKO, bashkisë së Korçës, AKKSHI, EuroPartner Development Albania dhe Qendra e Inovacionit pranë UNIKO, vlerësuan në mënyrë individuale të 11-të projekpropozimet pjesëmarrëse, mbi bazën e inovacionit që projekti sjell dhe impaktin që do të ketë për komunitetin, si dhe mbi kritere të tjera të përcaktuara në udhëzues. Në fund të procesit rezultuan fituese këto projekte: “Lions Club Pogradec”, “Foodbania”, “Greentest”, “Eat Healthy”, “Automatization of Greenhouses”.

Faza tjetër e këtij projekti parashikon fillimin e punës së këtyre start-up-ve dhe zbatimin e tyre për një periudhë kohe tre mujore, në zonat ku janë parashikuar.