VENDIM PËR MIRATIMIN E DATAVE TË KONKURRIMIT TË TESTIT PRAKTIK PËR PROGRAMIN E STUDIMIT "BACHELOR" NË "EDUKIM FIZIK DHE SPORTE"