URDHËR PËR SHPALLJEN E FILLIMIT TË PROCESIT ZGJEDHOR DHE DATËS SË ZHVILLIMIT TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET DHE AUTORITETET DREJTUESE NË UNIVERSITETIN "FAN S. NOLI", KORÇË