LISTA E STUDENTËVE TË UNIKO QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

LISTA E STUDENTËVE TË UNIKO QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020, SIPAS VKM-SË NR. 269, DT. 29.03.2017 “PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE, QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 617, DATË 19.11.2019, TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UNIKO

Lista e studentëve :

Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë

Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë (lista shtese)

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane (lista shtese)

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Ekonomisë (lista shtese)

Fakulteti i Bujqësisë

Fakulteti i Bujqësisë (lista shtese)