Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR TRE VENDE TË LIRË PUNE NË BASHKINË POGRADEC

Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

  • 2 (dy) Pozicione – specialist finance në Drejtorinë e Administrimit të Çështjeve Ekonomike dhe Financiare, Kategoria e pagës III-b.
  • 1 (një) Pozicion- Specialist për ankimet gjyqësore dhe administrative në Drejtorinë e Çështjeve Juridike, Prokurimeve dhe Aseteve, Kategoria e pagës IV-a.

Afati për dorëzimin e dokumentave: 18 shkurt 2021

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve do të bëhet dorazi pranë sportelit të informacionit në Bashkinë Pogradec ose të dërguara me rrugë postare.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun:

http://shkp.gov.al/2021/02/04/bashkia-pogradec-vende-te-lira-pune-15/

 

Leave a Reply