Jump to Navigation

Zv. Rektori

PËRSHENDETJE  E  ZV. REKTORES TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

DR.  BENITA STAVRE

Mirësevini në faqen e internetit të Universitetit “Fan S. Noli”, që është qendra më e madhe arsimore, kulturore dhe shkencore në rajonin e Korçës dhe më gjerë. Ky vit akademik e gjeti Universitetin me katër fakultete, me programe të reja në Master Profesional dhe Master i Shkencave, me personel akademik më të kualifikuar dhe me një numër të rritur të studentëve. Fakultetet e këtij Universiteti ofrojnë një spektër të diferencuar dhe të gjerë të fushave të shkencës nga ato natyrore dhe deri tek shkenca e edukimit.

Zgjerimi i mjediseve universitare, përmirësimi i vazhdueshëm infrastrukturor, përmirësimi i cilësisë së kurrikulave dhe i gjithë proçesit të mësimdhënies ndihmon arritjen e standarteve .

Mësimdhënia përqendrohet në njohuritë më të mira bashkëkohore, në eksperiencën dhe përvojën e disa prej universiteteve ndërkombëtare, në programe e tekste mësimore moderne e të asimilueshme, në metoda mësimdhënie cilësore që e bëjnë studentin pjesë aktive të proçesit mësimor dhe i krijojnë mundësitë e duhura për specializim të mëtejshëm sipas programeve master të ofruara në çdo fakultet.

Ky universitet, e orienton veprimtarinë kërkimore shkencore drejt zhvillimit ekonomik dhe social të Rajonit të Korçës, duke synuar identifikimin si një Qendër e zhvillimit rajonal. Në përmbushje të këtij misioni, universiteti ynë ka siguruar bashkëpunime me bizneset, organet e qeverisjes vendore dhe qendrore, me organizata dhe donatorë të ndryshëm. Inteligjenca kreative e personelit tonë shkencor dhe akademik nuk formon vetëm bazën për arritjen e suksesit por edhe një bilanc të shkëlqyer të punes së këtij Universiteti. Për të shfrytëzuar këtë potencial të fuqishëm intelektual do të vazhdojmë të përpiqemi më tepër dhe në mënyrë konsekuente për  transferimin e dijeve tek brezi i studentëve dhe rritjen e niveleve të kualifimit të tyre në shkence dhe drejtim.

Albanian

Google MapMASTER PROFESIONAL

Zhvillim i Integruar Rural

DOKTORATURË

Hortikulturë të Qëndrueshme

 

 

 

 

 

FAKULTETI I EDUKIMIT & FILOLOGJISË

STUDIME BACHELOR

Gjuhë-Letërsi

Gjuhë Angleze

Gjuhë-Letërsi Shqipe & Frënge

Histori-Gjeografi

Cikël i ulët dhe Anglisht - Filiali Pogradec

Mësuesi për Arsimin Parashkollor

Mësuesi e Arsimit Fillor Klasa I-VI

Mësuesi e Arsimit Fillor Klasa I-VI - Filiali Pogradec

MASTER PROFESIONAL

Mësuesi në Gjuhë Angleze me profil minor Arte

Mësuesi në Gjuhë-Letërsi me profil minor Arte

Mësuesi në Histori Gjeografi

Mësimdhënie për Mësuesit e Shkollave Profesionale

Mësuesi për Ciklin e Ulët

MASTER I SHKENCAVE

Mësuesi në Arsimin Fillor klasa I-VI

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE & HUMANE

STUDIME BACHELOR

Filozofi Sociologji

Matematikë - Fizikë

Matematike - Informatike

Biologji - Kimi

Teknologji Informacioni

Infermieri e përgjithshme

Mami (Infermier)

Administrim dhe Politika Sociale

 

MASTER PROFESIONAL

Mësuesi në shkenca sociale me profil minor edukim qytetar demokratik

Mësimdhënie per mësuesit e Biologji Kimisë

Teknologji Informacioni

Infermieristikë

MASTER I SHKENCAVE

Filozofi Sociale

 

 

 

Main menu 2

Page | by Dr. Radut